Menu
Menu
19 Harley St, London, W1G 9QJ, UK

Tag: apoptosis|article link|caspase 3|expression|lumbar nerve|medicine|neurons|rats

[Effects of Chinese herbal medicine Yiqi Huayu Recipe on apoptosis of dorsal root ganglion neurons and expression of caspase-3 in rats with lumbar nerve root compression].

By wp_zaman

[Effects of Chinese herbal medicine Yiqi Huayu Recipe on apoptosis of dorsal root ganglion neurons and expression of caspase-3 in rats with lumbar nerve root compression].

Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 Dec;8(12):1174-9

Authors: Xu LQ, Li XF, Zhang YW, Shu B, Shi Q, Wang YJ, Zhou CJ

To observe the effects of Yiqi Huayu Recipe, a Chinese compound herbal medicine, on apoptosis of dorsal root ganglion (DRG) neurons and expression of caspase-3 in rats after lumbar nerve root compression injury.

PMID: 21144461 [PubMed – in process]